Persondatapolicy

I samband med att den nya dataförordningen trädde i kraft 2018 så måste man nu enligt lag informera om hanteringen av dessa data.

I grunden är det inget nytt, eftersom vid besöket hos läkaren, så insamlar man, som alltid, information som är relevant för din behandling.

Denna information blir, naturligtvis, som tidigare, sparad, så att vi inte vid varje konsultation måste börja om på nytt.

Din information sparas säkert på krypterade datorer, så enbart personalen har tillgång till informationen.

I samband med utskrivning av recept och hänvisningar till andra, t.ex. läkare, sjukhus eller laboratorier, vidarebefordras relevant information – så att apoteket vet vilken medicin som skall utskrivas, laboratoriet vet vilka blodprover de skall ta och sjukhuset vet vilken sjukdom de skall behandla.

Du kan alltid få ut dina uppgifter och om du inte önskar att den delas med andra, så blir den självklart inte det. Om ditt försäkringsbolag eller andra önskar veta något av din information, så måste du först ge ditt uttryckliga samtycke.

Här nedanför kan du mer utförligt läsa om persondataförordningen.

Behandling av information

I samband med din utredning insamlar och behandlar Smärtkliniken flera olika personuppgifter om dig.

I denna integritetspolicy beskrivs hur kliniken behandlar, använder och vidarebefordrar dina personuppgifter.

Typer av information

Smärtkliniken insamlar och behandlar följande personuppgifter om dig (i den mån de är relevanta för just dig):

Allmänna kategorier personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • Eventuellt e-mejl adress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Kön
 • Familje- och sociala relationer
 • Arbetsrelationer och utbildning

Speciella kategorier personuppgifter (”känsliga personuppgifter”):

 • Hälsoinformation (t.ex. sjukjournaler, provsvar, tester, röntgenbilder, scanningsvar o.s.v.)
 • Sexuella förhållanden
 • Ras och etnisk härkomst

Ändamål

Smärtkliniken behandlar dina personuppgifter till följande ändamål:

 • Din undersökning, diagnos och behandling
 • Utarbetande av läkarintyg
 • Utarbetande av attester till myndigheter,försäkringsbolag o.s.v.
 • Kommunikation med, eller med referens till, annan vårdpersonal, läkare, sjukhus eller sjukhuslaboratorier
 • Medicinska recept, inklusive utskrivning av dem
 • Rapportering av laboratorieprover till sjukhuslaboratorier
 • Avvecklingsändamål
 • Våra skyldigheter enligt gällande lag, inklusive EU´s dataskyddsförordning, dataskyddslagen och annan relevant vård lagstiftning, t.ex.
  • Dokumentationsplikt
  • Överensstämmelse med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och rättslig grund för behandlingen
  • Genomförande och underhåll av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive men inte begränsat till att förhindra oauktoriserad tillgång till system och uppgifter, förhindra mottagande och distribution av skadlig kod, stoppa överbelastningsattacker (denial-of-service angrepp) samt skador på datorsystem och elektroniska kommunikationssystem
  • Undersökning av misstanke eller vetskap om säkerhetsbrott och rapportering till individer och myndigheter
  • Hantering av klagomål från registrerade och andra
  • Hantering av inspektion och frågor från tillsynsmyndigheter
  • Hantering av tvister med registrerade och utomstående
  • Statistiska undersökningar och vetenskaplig forskning

Frivillighet

När vi insamlar personuppgifter direkt ifrån dig, så ger du dessa frivilligt. Du är inte skyldig att dela med dig av dessa personuppgifter. Konsekvensen av att inte ge oss personuppgifterna blir, att vi inte kan utföra ändamålen ovan samt att vi i några fall inte kan undersöka, diagnosticera eller behandla dig.

Källor

Vid några tillfällen insamlar vi personuppgifter om dig från annan vårdpersonal, t.ex. sjukhus, hänvisande läkare, eller vid koll i elektroniska journalsystem. Vi behandlar dessa mottagna uppgifter i överensstämmelse med denna integritetspolicy.

Vidarebefordring av personuppgifter

I den mån det är nödvändigt för konkret undersökning, diagnosticering eller behandling av dig, kommer dina personuppgifter att vidarebefordras och delas enligt nedan:

 • Vidarebefordring av uppgifter till annan vårdpersonal, om det är nödvändigt med hänsyn till aktuellt behandlingsförlopp
 • Vidarebefordring av uppgifter till andra myndigheter: Patientsäkerhetsstyrelsen, ”Det Fælles Medicinkort”, Polisen, Sociala myndigheter, Arbetsmarknadsförsäkringen, i den mån det föreligger ett krav enligt gällande lagstiftning
 • Som patient har du tillgång till dina egna uppgifter (egen-access)
 • Vid hänvisning av patienter vidarebefordras information till den vårdpersonal som hänvisningen har skickats till
 • Vid rapportering av laboratorietester skickas proverna till sjukhuslaboratorierna
 • Vid rapportering av information i samband med avslutning av patientbehandling vidarebefordras information till regionala kontor för avslutning
 • Vid utfärdande av recept, vidarebefordras information till landets apotek och Läkemedelsverket via receptservern
 • För upplysning vidarebefordras information till den hänvisande läkaren och i vissa fall det hänvisande sjukhuset
 • I andra fall vidarebefordras information till släktingar eller försäkringsbolag